Ledenvergadering begrafenisvereniging ‘Helpt Elkander’

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van de begrafenisvereniging ‘Helpt Elkander’ op maandag 21 maart 2011 om 19.45 uur in “De Schakel” te Metslawier.

Agenda

 1. Opening,
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Herdenken van de leden die in 2010 zijn overleden’
 4. Ingekomen stukken en mededelingen.
 5. Notulen van de vorige ledenvergadering (29 maart 2010).
 6. Jaarverslag 2010.
 7. Financieel verslag 2010.
 8. Verslag van de kascommissie door de heer G. Bootsma en D. Douma.
  Na goedkeuring van het jaarverslag en het financieel verslag, worden de leden verzocht het bestuur te dechargeren voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid en beheer.
 9. Vaststellen van de contributie en ledenkorting over het jaar 2011.
 10. Bestuursverkiezing. Aftredend de heer J. Talstra (niet herkiesbaar).
  Het bestuur stelt als kandidaat voor mevrouw M. Meindersma-Walda.
  Tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering worden ingebracht.
 11. Samenwerking met Nuvema.
 12. Nieuws van het cluster O.D.
 13. Pauze.
 14. Afscheid bestuurslid J. Talstra.
 15. Rondvraag.
 16. Sluiting.

Graag bij verhuizing en bij geboorte het nieuwe adres, c.q. de geboortedatum en naam van het kind doorgeven aan het bestuur, p.a. B. Bekkerstrjitte 11, 9123 JV Metslawier. Tel. 0519-242013, e-mail k.meindersma@12move.nl.

Bij overlijden dient de familie eerst contact op te nemen met onze vereniging c.q. uitvaartverzorger de heer R. Verbeek ( tel. 0519-241994 of 06-10812615) Als onze vereniging of bode niet wordt ingeschakeld, vervalt de ledenkorting.

Met een vriendelijke groet,
Het bestuur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *