Algemene ledenvergadering Begrafenisvereniging

Op maandag 13 september 2021 is de ALV van de begrafenisvereniging “Helpt Elkander” te Metslawier in de Schakel om 19:45

Hier de agenda

Agenda  

1. Opening

2. Vaststellen van de agenda

3. Herdenken van de leden die in 2019en 2020 zijn overleden

4. Notulen van de vorige ledenvergadering (d.d. 8 april 2019)

5. Ingekomen stukken

6. Mededelingen: o.a. ruimen van graven op algemene begraafplaats Reidswal

7. Jaarverslag 2019 en 2020

8. Financieel verslag 2019 en 2020

9. Verslag van de kascommissie/ benoemen nieuw lid kascommissie Na goedkeuring van het jaarverslag en het financieel verslag, worden de leden verzocht het bestuur te dechargeren voor het in de afgelopen 2 jaren gevoerde beleid en beheer.

10. Vaststellen van de contributie en voorstel tot verhogen van de ledenkorting

11. Bestuursverkiezing: Er is dit jaar geen aftredend bestuurslid

12. Aftredende dragers/ Jubileum vrijwilligers/ nieuwe vrijwilligers

13. Rondvraag

14. Sluiting

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur

Graag bij wijzigingen in uw persoonlijke situatie ( zoals bijvoorbeeld verhuizing, echtscheiding, huwelijk, geboorte kind) , dit doorgeven aan onze ledenadministrateur: de heer M. Castelein ( tel. 0519-241759 of e-mailadres: m.castelein@knid.nl)