Ledenvergadering begrafenis vereniging “Helpt Elkander”

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering
van de begrafenisvereniging ‘Helpt Elkander’ op maandag 4 april 2016 om 19.45 in “De Schakel”
te Metslawier.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Herdenken van de leden die in 2015 zijn overleden
4. Notulen van de vorige ledenvergadering (d.d. 14 april 2015)
5. Ingekomen stukken
6. Mededelingen
7. Jaarverslag 2015
8. Financieel verslag 2015
9. Verslag van de kascommissie/ benoemen nieuw lid kascommissie

Na goedkeuring van het jaarverslag en het financieel verslag, worden de leden verzocht het bestuur te dechargeren voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid en beheer.

10. Vaststellen van de contributie en ledenkorting over het jaar 2016
11. Bestuursverkiezing

Aftredend is mevrouw M. Meindersma-Walda. Mevrouw L. Wierenga stelt zich beschikbaar als bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering worden ingebracht.

12. Rondvraag
13. Sluiting

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

Graag bij wijzigingen in uw persoonlijke situatie ( zoals bijvoorbeeld verhuizing, echtscheiding, huwelijk, geboorte kind) , dit doorgeven aan onze ledenadministrateur:
de heer M. Castelein ( tel. 0519-241759 of e-mailadres: m.castelein@knid.nl)