Ferslag fan de boscommissaris

Ferslag fan de boscommissaris Jelle Streekstra seizoen 2010-2011.
In it oarune jier is der ien het bosk wer verskate dingen gebeurd. Sa binne der 9 parkeer haventsjes makke besieden de paden. Fjirders is der 40 cub liemsân by het paad lans brocht fjar opvulling. Ien de daam nai it Bûtenbos is asfaltfrees kaam, ek it paad by it Dwarsbos is jir moai opknapt. Op 18 maaie hawwe wy it laeste hout ut it bos hele ± 170 cub. Op 19 maaie kriegen we bericht dat der un kastanje beam om waait wie. It bizonder der fan wie, dat dizze kastanje bjimmen plante binne troch de bêrn fan de beide legere skoalen. Toen die bjimmen plante binne, hawwe de bern by else beam, een gleazen potsje ien de grûn dien. By dizze beam foenen wy un bletsje ien het gleas wer op stiet: Dit briefje is geschreven op boomplantdag 10 april 1986. Wij zitten op de openbare school in Metslawier.
no 1. Willie Leijenaar geb. 23-01-1975 adres Tsjerkestrjitte 10 Morra
no 2. Rosa Werkhoven geb. 31-08-1975 adres Greate Buorren 1 Morra
Wy hawwe as grien commissie ek un nye ketting zeage oanskaft, ek binne der plonnen om maai de ijsbaan commissie un veegmachine oan te schaffen, sa dot de ysvereniging him broeke kin te baan faaien, en de grien commissie om it paad ien it bos te faaien, fan wege de bleaden.
17 maart 2011 hawwe wy de nestkosjes naai sjoen. Der wiene 17 fan de 39 kosjes bewinne ±42%. Piet Poutsma had der 8 nye by makke. Tige tank der foar. Binne now wer op ± 50 kosjes, wer we jirren lien ek maai begon binne.
Ek dit seizoen hawwe wer fjouwer saneamde doe dagen houden, wer by ± 150 cub hout vrij kommen is. Dit koe ta staan komme, troch de geweldige ien set, en maai wurking fon vriwillegers. De leaste keer wien der 31.
Op 24 maart 2011 had Simon Kuipers reagleuninkjes makke oan de bankjes ien it bos, sa dot wha dit wol, him noflyk ien it sintje del jon kin. Simon ek bedankt.
Now is der noch ien punt, en dat id die fon “De Goede Doelen” Jouw wy faaks un gift aan Roemenië of iepen loftspul, os ergens oas oan, tink ik dot er dit jier un Ny Goeg Doel by komme mat. Sa os de measten fan jim wol witte, haw ik zelf un oade trekker, fan meer os vyftig jier oad. Der haw ik dan un luchtboanwyn achter, om hout ut it bosk te heljen. Rinse Visser en Hette Meinema helpe my der by. Os wy de wein maai hout vol ha, dan kinst sa gauw net tinke, os jha sitte op de oude trekker, elk op een spotskerm, oan weerskanten fan my. Os wy dan sa troch it dwarp tuffe, dan glunderje der oer, en os we dan ek noch us ien verbei komme die ze kinne, hawwe ze de honnen witte heeg, os wolle ze seeze, sjoch jim wol, wy sitte by Jelle op de Oldtaaimer. Now dan haw ik sels ek plezier en tink what is dit eigenlyk mooi, un Benne hoan is gauw vult.
Sa wienen wy ek fleden wieke maandie oan de gong, mar by it tredde wynfol gie het mis. Op de Roptawei kamen wy un pliesjeauto sjin. De monnen naaist my op de trekker saainen gnieskjend wieze die matte du ha. En jha jher, jha stienen us op te wachtsjen by cafe Veldzicht op de hoeke. Ik krige un stopteken en bljouw stean. It earste what de pleisje tsjin my saai. Bent u de eigenaar van dit voertuig? Wot ik bevestigend beantwudde. Toen saai der, U maakt zich schuldig aan onverantwoordelukkige overtredingen. Ten eerst, Deze twee mannen, hier bij u op de trekker mogen daar helemaal niet zitten, en plegen hier mee een overtreding, die voor hen grote financiële gevolgen kunnen hebben. Hawwe jim noch nooit sjoen hoe gauw se fon de trekker auw wienen, os wanen se stutsen troch een bei. Ten tweed, U rijd met afvallende lading. Ten derde, U heeft geen touw en net over de lading. Ten vierde, U rijd zonder verlichting op achterkant wagen. Conclusie, ik mocht sa net fjidder ryde, en mat sjargje dot het sa makke wurdt, dot it oan de verkeernormen foldot. Sa net, dan kin dot un boete fan ± € 300 kosje.
Now mar oaw wachtsje of dit by de commissie ek oender “De Goede Doelen”volt

Dank U